Αρχεία PDF Δημοσιεύσεων

0 Ζεόλιθοι Προδιαγραφές-Εφαρμογές PP 2022

0 Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδας PP 2022

 

1. ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – PPs

1.04 Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Ι (Γενική Κοιτασματολογία). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, 197σ., 1986.

1.05 Σημειώσεις Κοιτασματολογίας ΙΙ (Κοιτασματολογία Μεταλλευμάτων). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, 93σ., 1986.

1.07 Σημειώσεις Οικονομικής Κοιτασματολογίας. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, 104σ., 1986.

1.08 Σημειώσεις Γεωλογίας Μεταλλείων. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, 89σ., 1986.

1.09 Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, 207σ., 1987.

1.10 Περιβαλλοντική Γεωλογία (Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον). Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, 52σ., 1996.

1.12 Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, ΑΠΘ, 171σ., 2006.

1.14 Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα (ΒΟΠ) Μακεδονίας-Θράκης & Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης των ΒΟΠ Μακεδονίας-Θράκης. 28σ., 2011.

1.15 Οι ορυκτοί πόροι της Ελλάδος. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 34σ., 2011.

1.16 Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 53σ., 2012.

1.17 Γεωχημεία. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 100σ., 2012.

1.19 Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος Αποθέματα και Αξία. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 46σ., 2013.

1.22 Γεωλογία-Γεωχημεία. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 217σ., 2014.

1.23 Ζεόλιθος-Φυσικοί Ζεόλιθοι-Ζεολιθικοί Τόφφοι-Προδιαγραφές-Ελληνικός Φυσικός Ζεόλιθος (ΕΛΦΥΖΕ)-Χρήσεις 1982-2015. ΑΠΘ, 24σ., 2015.

1.25 Ζεόλιθος-οι Προδιαγραφές και Χρήσεις Πολύ Υψηλής Ποιότητας Ζεολιθικών Τόφφων. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, PP 46σ., 2017.

1.26 Οδηγός άσκησης υπαίθρου στην μεταλλοφορία Cr αλπικού τύπου, Τριάδι Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 16σ., 2017.

1.27 Ορυκτοί Πόροι και Αποθέματα. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 11σ., 2018.

1.28 Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία με στοιχεία Περιβαλλοντικής Ορυκτολογίας και Νομοθεσίας. Τμ.Γεωλογίας, ΑΠΘ, 153σ., 2019.

1.29 Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδας. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, PP 10σ., 2022.

1.30 Αγροτικές-Βιομηχανικές-Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Φυσικών Ζεολίθων. Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, PP 31σ., 2022.

 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΔΙΕΘΝΗ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

3.01 The cation distribution in synthetic Mg-Fe-Ni olivines. American Mineralogist, 67, 1206-11, 1982.

3.02 Cation ordering in Ni-Fe olivines. American Mineralogist, 67, 1212-17, 1982.

3.03 Experimental study of the serpentinization of Mg-Fe-Ni olivine in the presence of sulfur. Canadian Mineralogist, 1982.

3.04 Cation ordering in Ni-Fe olivines reply. American Mineralogist, 69, 164, 1984.

3.05 Cation ordering in Fe-Mn silicate olivines. American Mineralogist, 69, 1110-15, 1984.

3.06 Formation of awaruite in the system Ni-Fe-Mg-Si-O-H-S and olivine hydration with NaOH solution, An exper. study. Economic Geology, 1985.

3.07 Cation ordering in the limited solid solution Fe2SiO4-Zn2SiO4. American Mineralogist, 1986.

3.08 Sr-bearing stilbite in a quartz-monzonite from Vathi, Kilkis, Northern Greece. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 1988.

3.09 Stellerite and Sr-containing stilbite in granitic rocks from the Siljan ring structure, central Sweden. Bull. Geol. Inst. Univ. Uppsala, 1989.

3.10 The polymetallic ore mineralization of the Kirki area, Alexandroupolis district, Northeast Greece. Geologica Rhodopica, 1, 350-65, 1989.

3.11 Chemical composition of some ore minerals from St. Philippos (Kirki) polymetallic deposit. Geologica Rhodopica, 1, 389-95, 1989.

3.12 Meta-autunite and autunite occurrence in the Dipotama granite, Drama, North Greece. Geologica Rhodopica, 1, 431-37, 1989.

3.13 Ultramafic body in Gorgona area, North of Xanthi (Central Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 117-26, 1990.

3.14 Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). Geologica Rhodopica, 2, 500-11, 1990.

3.15 Further comments on the opaque mineral assemblages in ultramafic rocks, an experimental study. Ofioliti, 1991.

3.16 Mineralogical and chemical investigation of fly ash from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece. Fuel, 1992.

3.17 Oxidation state of biotite from heated perlite samples from Chivadolimni deposits in Milos Island, Greece. N. Jb. Miner. Mh., 1, 1992.

3.18 Chemical, X-ray and Mossbauer investigation of a turquoise from the Vathi area volcanic rocks, Macedonia, GR.  N. Jb. Miner. Mh., 10, 1992.

3.19 Heating experiments of the Ptolemais lignite in the temperature range from 100°C to 500°C. N. Jb. Miner. Mh., 11, 1992.

3.20 Mineralogical components from ashing at 600°C to 1000°C of the Ptolemais lignite, Greece. Trends in Mineralogy, 1, 295-300, 1992.

3.21 Morphology, mineralogy and chemistry of the fly ash … in relation to some problems in human health. Trends in Mineralogy, 1, 301-305, 1992.

3.22 Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 1993.

3.23 New find of moissanite in the Metaxades zeolite-bearing volcaniclastic rocks, Thrace County, Greece. N. Jb. Miner. Mh., 1993.

3.24 Determination of heavy metal uptake by the sodium form of heulandite using radiochemical techniques. Geologica Carpathica, 1993.

3.25 Morphology and trace element contents of the fly ash from Main and Northern lignite fields, Ptolemais, Greece. Fuel, 1994.

3.26 Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials. The Science of the Total Environment, 1995.

3.27 Multi-stage alteration of the Gorgona ultramafic body, central Rhodope massif, Greece. Chemie der Erde - Geochemistry, 1995.

3.28 The use of zeoliferous rocks from Metaxades-Thrace, Greece, for the removal of caesium from aqueous solutions. Fresenius Envir. Bull., 1995.

3.29 Geology and geochemistry of the Eocene zeolitic-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Estudios Geologicos, 1995.

3.30 Prehnite formation and metamorphic relations in the metagabbros of the Oreokastro ophiolite suite, Macedonia, Greece. GFF (Sweden), 1995.

3.31 Trace element contents in composited samples of three lignite seams… Drama lignite deposit, Greece. Intern. J. Coal Geol., 29, 219-34, 1996.

3.32 Mineralogical components of some thermally decomposed lignite and lignite ash… Ptolemais, Greece. Intern. J. Coal Geol., 30, 303-14, 1996.

3.33 The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments low-silica zeolites 1M NaCl different pH-values. Applied Clay Sci., 1996.

3.34 Interaction of HEU-type zeolite crystals with Thorium aqueous solutions. Chemie der Erde - Geochemistry, 1996.

3.35 Uranium sorption from aqueous solutions on sodium-form of HEU-type zeolite crystals. J. Radioanal. & Nuclear Chemistry, Articles, 1996.

3.36 Chemical variation of olivine in the serpentinite of the central section in the Xerolivado chrome mine of Vourinos, GR. N. Jb. Miner. Abh.,1996.

3.37 Natrolite-thomsonite intergrowths from basaltic rocks of Deccan Traps (Western India). N. Jb. Miner. Mh., 1996.

3.38 Interaction of natrolite and thomsonite intergrowths with aqueous solutions of different initial pH values at 25oC-KCl. Applied Geochem.,1997.

3.39 Mineral, chemical and radiological investigation of a black sand at Touzla Cape, near Thessaloniki, Greece. Envir. Geochem. & Health, 1997.

3.40 Some interior egg characteristics as influenced by addition of Greek clinoptilolitic rock material in the hen diet. Archiv fur Geflugelkunde,1997.

3.41 Chemical variation of chromite in the Gorgona olivine-orthopyroxenite, Thrace, Greece. N. Jb. Miner. Mh., 3, 1997.

3.42 Chemical variation of chromite in the central sector of Xerolivado chrome mine of Vourinos, Western Mecedonia,GR. N. Jb. Miner. Mh.,8, 1997.

3.43 Feldpars from Paranesti pegmatite veins (NE Greece) for the ceramic and glass industry. Interceram, 1997.

3.44 Application of proton microprobe and 12 C-Rutherford backscattering ... Hg(II)-cations sorbed by granite minerals. Radiochimica Acta, 1998.

3.45 Copper (II)-loaded HEU-type zeolite crystals characterization and evidence of surface complexation with N,. Micropor. Mesopor. Mater., 1999.

3.46 Technological characteristics of the calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 1999.

3.47 The usage of ultrasonic techniques at calcination studies. PACT, 2000.

3.48 Characterisation of zeolitic materials with a HEU-type structure modified by transition metal elements, Ni-loaded crystals. Chem. Eur. J., 2001.

3.49 Geochemical and isotopic evidence for the origin of rhyolites from Petrota (Greece) and geodynamic... Chemie der Erde-Geochemistry, 2001.

3.50 The Drama basin water quality and peat-lignite interaction. Environmental Geology, 2001.

3.51 Application of TG-DTA to the study of Amynteon lignites, northern Greece. Thermochimica Acta, 2001.

3.52 A correlation study of trace elements in lignite and fly ash generated in a power station. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 2001.

3.53 Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the power stations of Greece. Energy Sources, 24(1), 2002.

3.54 Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais power station, Northern Greece. Energy Sources, 24(2), 2002.

3.55 Environmental effects of lignite and intermediate steriles coexcavation in the Southern lignite mine of Ptolemais... Energy Sources, 24(6), 2002.

3.56 The effects on the mined lignite quality characteristics by the intercalated thin layers of carbonates in Ptolemais... Energy Sources, 24(8), 2002.

3.57 Utilization of lignite reserves and simultaneous improvement of dust emissions and operation efficiency of a power… Energy & Fuels, 2002.

3.58 GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions. Micropor. Mesopor. Mater., 61, 57-67, 2003.

3.59 Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates, Co(III)-HEU-type zeolite... Micropor. Mesopor. Mater., 61, 69-77, 2003.

3.60 The role of organic matter of carbonate rocks in the reactivity of the produced quicklime. Materials and Structures, 2003.

3.61 The use of earth observation and decision support systems in the restoration of open-cast nickel mines in Evia... Int. J. Remote Sensing, 2004.

3.62 Investigation of the uptake ability of fly ashes produced after lignite combustion. Journal of Environmental Management, 2005.

3.63 Thermal decomposition study of crystalline limestone using p-wave velocity. Construction and Building Materials, 2005.

3.64 EPI-type zeolite synthesis from Greek sulphocalcic fly ashes promoted by H2O2 solutions. Fuel, 2006.

3.65 Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 2006.

3.66 Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic mater... Desalination 2007.

3.67 Chemical investigation of lignite samples and their ashing products from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece. Fuel, 2007.

3.68 Zeolites clean up. Industrial Minerals, 2008.

3.69 Arsenic distribution in sediments of Filippos B port, Kavala, Northern Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 2010.

3.70 Distribution of potentially toxic elements in sediments of an industrialized coastal zone of the Northern Aegean Sea. Environ. Forensics, 2010.

3.71 Concentrations and bioavailability of potentially toxic elements in soils of an industrialised area of NW Greece. Fresenius Envir. Bull., 2010.

3.72 Spatial distribution and concentrations of Fe, Mg, Co, Cr and Ni in topsoils… as affected by parent rocks. Geochem. Miner. Petrol.-Sofia, 2010.

3.73 Determination of geochemical background for environmental studies of soils via the use of HNO3 extraction and Q-Q... Envir. Earth Sci., 2011.

3.74 Surface soil geochemistry for environmental assessment in Kavala area, Northern Greece. Water Air and Soil Pollution, 2011.

3.75 Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+. Journal of Environmental Management, 2011.

3.76 Ammonium exchange capacity of the Xerovouni zeolitic tuffs, Avdella area, Evros Prefecture, Greece. Clay Minerals, 2011.

3.77 Factors affecting the distribution of potentially toxic elements in surface soils around an industrialized area of N. Greece. Envir. Earth Sci., 2012.

3.78 Greece seeks mineral lifeboat. Industrial Minerals, 532 (Jan.), 2012.

3.79 Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533 (Feb.), 2012.

3.80 The species of Silene Compacta Fischer as indicator of zinc, iron and copper mineralization. Chemie der Erde-Geochemistry, 2012.

3.81 Energy mineral resources of Greece. Journal of Environmental Science and Engineering, 2012.

3.82 Nickel removal from aqueous solutions utilizing Greek natural bentonite and vermiculite. Fresenius Environmental Bulletin, 2012.

3.83 Vermiculite in fluidized bed as decontaminating agent for liquid phases. Water Air and Soil Pollution, 2012.

3.84 Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechan... Geosci., 2012.

3.85 Metallic mineral resources of Greece. Central European Journal of Geosciences, 2012.

3.86 Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, 2013.

3.87 Behavior study of trace elements in pulverized lignite, bottom ash and fly ash of Amyntaio power.. Environ. Monit. Assess., 185, 6071-76, 2013.

3.88 Major and trace element contents in apples from a cultivated area of central Greece. Environ. Monit. Assess., 185, 8465-71, 2013.

3.89 Lead removal from aqueous solutions by natural Greek bentonites. Clay Minerals, 2013.

3.90 Natural radioactivity and trace element composition of natural clays used as cosmetic products in the Greek market. Clay Minerals, 2014.

3.91 Sorption of Malachite green from aqueous solutions onto Greek raw diasporic bauxite. Journal of Environmental Protection and Ecology, 2014.

3.92 Safe management of municipal wastewater and sludge by fixation of pollutants in... HEU-type zeolitic tuff. J. Basic & Appl. Res. Int., 2015.

3.93 Adsorption of Cd(II), Cu(II), Ni(II) and Pb(II) onto natural bentonite study in mono- and multi-metal systems. Environmental Earth Sci., 2015.

3.94 Neutralization of dyeing industry wastewater and sludge by fixation of pollutants in... HEU-type zeolitic tuff. J. of Global Ecology & Env., 2015.

3.95 Quality assessment and hydrogeochemical status of potable water resources in a suburban area.. Desalination & Water Treatment, 57(25),2016.

3.96 Major and minor element geochemistry of chromite from the Xerolivado-Skoumtsa mine, Southern Vourinos... J. Geochemical Explorat., 2016.

3.97 Mineralogy, geochemistry and leachability of ashes produced after lignite combustion in Amyntaio Power Station... Energy Sources, 2016.

3.98 The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from Greek bauxite residue (red mud). Scientific Reports, 2016.

3.99 Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57(42), 2016.

3.100 Nano-mineralogy and -geochemistry of high-grade diasporic karst-type bauxite from Parnassos-Ghiona mines, GR. Ore Geol. Rev., 84, 2017.

3.101 HEU-type zeolitic tuff in fixed bed columns as decontaminating agent for liquid phases. Desalination & Water Treatment, 2017.

3.102 Origin of hexavalent chromium in groundwater The example of Sarigkiol basin, Northern Greece. Science of the Total Environment, 2017.

3.103 Metallogeny of the chrome ores of the Xerolivado-Skoumtsa mine, Vourinos ophiolite, Greece… IPGE-bearing... Ore Geol. Rev., 90, 2017.

3.104 Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol... Environ. Pollution, 2018.

3.105 Investigation of chabazitic materials as Cs-137 sorbents from cementitious aqueous solutions. Micropor. Mesopor. Materials, 2018.

3.106 Evaluation of the natural zeolite lethal effects on adults of the bean weevil under different temperatures and relative... J. Econ. Entomol., 2018.

3.107 Removal of Cu2+ and Ni2+ ions from aqueous solutions by adsorption onto natural palygorskite and vermiculite. Clay Minerals, 2018.

3.108 Elemental content of apple leaves from Central Greece-Potential sources and interrelations. Fresenius Environmental Bulletin, 2018.

3.109 Application of zeolitic rocks in the environment assessment of radiation due to natural radioactivity. J. Radioanal. & Nuclear Chemistry, 2019.

3.110 The Rare Earth Elements potential of Greek bauxite active mines in the light of a sustainable REE demand. J. of Sustainable Metallurgy, 2019.

3.111 Mineralogical constraints… and vein-type mineralization of the Maronia porphyry Cu-Mo±Re±Au deposits in NE Greece. Minerals, 2020.

3.112 The geology, geochemistry and origin of the porphyry Cu-Au-(Mo) system at Vathi,Serbo-Macedonian Massif, GR. Applied Sciences, 2021.

 

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

4.01 High temperature study of the system Fe2SiO4-Mn2SiO4-Mg2SiO4. Bull. Geol. Soc. Greece, 23(2), 283-93, 1989.

4.02 Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, ...Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 23(2), 451-60,1989.

4.03 Experimental investigation on the Mg-rich side of the Mg2SiO4-Fe2SiO4-Zn2SiO4 system. Bull. Geol. Soc. Greece, 1990.

4.04 Trace element contents of pyrites from Tertiary sulfide deposits of the Kirki - Essimi basin, Northeastern Greece. Mineral Wealth, 1992.

4.05 Framboidal σιδηροπυρίτης στη μεταλλοφορία Fe-Cu-(Zn-Pb-Au) της περιοχής Ξυλαγανής του Ν. Ροδόπης... Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 1993.

4.06 FT-IR spectroscopic study of fibrous natural zeolites. Bull. Geol. Soc. Greece, 1994.

4.07 Σύνθεση ζεολίθου από ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα με επίδραση NaOH 0,5Μ. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 33, 69-74, 1999.

4.08 Ο ρόλος της οργανικής ύλης των ανθρακικών πετρωμάτων στη δραστικότητα της... ασβέστου. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 33, 105-11, 1999.

4.09 Περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία των Μαργαϊκών ενστρώσεων.. λεκάνης Πτολεμαϊδας-Αμυντ.. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 34(3), 1115-22, 2001.

4.10 Βιομηχανικές χρήσεις των ανθρακικών πετρωμάτων της Νήσου Θάσου (Ελλάς). Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 34(3), 1147-1154, 2001.

4.11 Μελέτη της συμπεριφοράς του λιγνίτη Νοτίου Πεδίου ... Πτολεμαΐδος κατά την πυρόλυση. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 34(3), 1205-12, 2001.

4.12 The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 89-96, 2004.

4.13 Organic pollutants in the industrial area east of Kavala, Northern Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 254-62, 2004.

4.14 Heavy metals and toxic elements contents in soils of selected areas of the Kavala Prefect.. Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 263-72, 2004.

4.15 Mineralogy and organic matter content of bottom ash ... from Agios Dimitrios power plant, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 320-26, 2004.

4.16 Υπολογισμός του ποσοστού του αμόρφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. Δελτ.Ελλ.Γεωλ. Εταιρ.,36(1), 446-53, 2004.

4.17 Καταπτώσεις βράχων κατά το σεισμό της 14.8.03 και πιθανά μέτρα προστασίας.., Ν. Λευκάδας. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 36(4), 1735-42, 2004.

4.18 Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 2005.

4.19 The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(2), 723-35, 2007.

4.20 A preliminary study of the colemanite-rich tuff layer from Sourides area, Karlovassi, Samos, Hellas. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(2), 769-74, 2007.

4.21 The cation exchange capacity of industrial minerals and rocks of Milos Island. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(2), 775-80, 2007.

4.22 Trace element contents in uncultivated surface soils in the Kavala area, Northern Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(3), 1491-98, 2007.

4.23 Natural and anthropogenic effects on the soil geochemistry of Kavala area, Northern Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(5), 2373-82, 2010.

4.24 Municipal wastewater treatment with bentonite from Milos Island, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(5), 2532-39, 2010.

4.25 Purification of urban wastewaters by Hellenic Natural Zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(5), 2597-2605, 2010.

4.26 Uptake ability of zeolitic rock from South Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(5), 2762-72, 2010.

4.27 Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite. Hellenic Journal of Geosciences, 2010.

4.28 Purification of municipal wastewaters, production of zeo-sewage sludge, using Nat. Zeolite. Sci. Annals Geol. Aristotle Univ., 100, 55-62, 2010.

4.29 Continuous extra-framework Na+ release from Analcime rocks on exchange with NH4+. Sci. Annals Geol. Aristotle Univ., 100, 81-7, 2010.

4.30 Environmental assessment of potentially toxic trace elements in sediments of Filippos B port.. Sci. Annals Geol.Aristotle Univ.,100,113-20, 2010.

4.31 Συμβολή στην ορυκτολογία του Βολλαστονίτη Ξάνθης-Κιμμερίων (Θράκη, Ελλάδα). Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ, 101, 17-21, 2012.

4.32 Ορυκτολογία, χημεία, ικανότητα ανταλλαγής ιόντων ζεολιθικών τόφων Αβδέλλας...(Έβρος). Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ,101, 119-24, 2012.

4.33 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ζεολίθων, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές.. χρήσεις. Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ,101,125-33, 2012.

4.34 Trace element content, morphology... of commercially available clays used as cosmetic products. Bull. Geol. Soc. Greece, 47(2), 812-17, 2013.

4.35 Neutralization of sludge, purification of wastewater from Sindos industrial area using natural zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 47(2),920-26, 2013.

4.36 Removal of Malachite green dye from aqueous solutions by diasporic Greek raw bauxite. Bull. Geol. Soc. Greece, 47(2), 927-33, 2013.

4.37 Spectroscopic and thermal study of bentonites from Milos Island, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 47(3), 2020-29, 2013.

4.38 Ορυκτοχημεία και μοναδιαία κυψελίδα του Αντιμονίτη Μαύρων Πετρών Χαλκιδικής. Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ, 103, 31-33, 2015.

4.39 Δεσμευτική ικανότητα ζεολιθικών τόφφων με Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο.. της Νήσου Σάμου. Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ, 103, 51-54, 2015.

4.40 Ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφαρμογές, υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων τύπου-HEU. Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ, 103, 73-76, 2015.

4.41 Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων... ως δομικοί λίθοι στη βιομηχανία κατασκευών. Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ, 103, 77-80, 2015.

4.42 Δέσμευση και καθήλωση νιτρικών (NO3-) με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου(ΕΛΦΥΖΕ). Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ,105,81-87, 2016.

4.43 Προδιαγραφές για τις διάφορες χρήσεις των ζεολιθικών τόφφων. Επιστ. Επετηρίδα Γεωλ. ΑΠΘ, 105, 89-95, 2016.

4.44 Mineralogical composition of suspended particles PM10, Ptolemais-Kozani area, Macedonia,Greece. Bull. Geol.Soc.Greece,50(2),1046-51, 2016.

4.45 Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic tuffs. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1809-19, 2016.

4.46 The mineralogical composition of Thrace zeolitic rocks-use as feed additives-nutrition supplements. Bull. Geol.Soc. Greece,50(4),1820-28, 2016.

4.47 Gold metallogeny of the Serbomacedonian-Rhodope Metallogenic Belt (SRMB). Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 2037-46, 2016.

4.48 Mineral chemistry, formation of awaruite, heazlewoodite in Xerolivado chrome mine, Vourinos,GR. Bull. Geol. Soc. Greece,50(4), 2047-56, 2016.

4.49 The use of HEU-type zeolitic tuff in agriculture-the decrease of nitrate load in vadose zone leachates. Bull. Geol.Soc.Greece,50(4),2145-54, 2016.

4.50 Potential Toxic Elements (PTEs) in ground & spring waters, soils, sediments-Anthemountas basin,GR. Bull.Geol.Soc.Greece,50(4),2171-81, 2016.

4.51 Environmental geochemistry of Ptolemais lignites, intermediate steriles and combustion products. Bull. Geol. Soc. Greece,50(4), 2241-50, 2016.

4.52 A geochemical investigation of soils, apples and leaves in Agia area, Central Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 2271-80, 2016.

4.53 Sb- Bi-bearing metallogeny of the Serbomacedonian-Rhodope Metallogenic Belt (SRMB). Bull. Geol. Soc. Greece, 55(1), 34-64, 2019.

4.54 Cesium uptake ability between HEU-type (clinoptilolite-heulandite) zeolitic tuff and pure heulandite. Bull. Geol. Soc. Greece, 56(1), 56-69, 2020.

4.55 The mineralogical composition of Samos zeolitic rocks-use as feed additives-nutrition supplements. Bull. Geol. Soc. Greece, 56(1), 84-99, 2020.

 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΤΟΜΩΝ

5.01 Mineral chemical investigation of an ultramafic nickel bearing body in the Swedish Caledonides. Int. Symp. IGCP 169, Athens1980, Proc., 1981.

5.02 Re-rich and Re-poor molybdenite in the Maronia rhyolitic intrusion, Northeastern Greece. 25 Years SGA Anniversary Meet., Nancy, Proc., 1991.

5.03 Trace element contents in pyrites from sulphide deposits of Kirki-Leptokaria-Essimi area, Thrace,GR. 2nd SGA Meet.,Granada,Proc.,97-100,1993.

5.04 Polytypism and rhenium-contents of molybdenites from two Mo-deposits in Northern Greece. 2nd SGA Meet., Granada, Proc., 641-44, 1993.

5.05 Morphology, mineralogy, chemistry of the respirable-size (5μm) fly ash, lignite fields in Ptolemais.. 2nd SGA Meet.,Granada, Proc.,727-30,1993.

5.06 Trace element contents of the Lava xylitelignite and Ptolemais lignite deposits, Macedonia County, Greece. 8th Int. Conf., Oviedo, Proc., 1995.

5.07 A further contribution to the geochemistry of the granitoid pluton of Stratoni (Eastern Chalkidiki,Greece). XV Congr. CBGA, Athens, Proc.,1995.

5.08 The content of some trace elements in surface soils and fly ash of Ptolemais lignite basin, Macedonia,GR. 3rd Int.Conf.,Thessaloniki,Proc.,1996.

5.09 The sulphocalcic coal fly ashes of Ptolemais (Macedonia, Greece) and Gardanne (Provence, France). Eur. Sem., Marseilles, Proc., 1997.

5.10 Environmental monitoring of Stratoni-Stratoniki area,Chalkidiki, using Landsat-TM digital images. 16thEARSeL Symp., Malta1996, Proc.,1997.

5.11 Volatilization of As during calcination of crystalline limestone, Ag.Panteleimonas, Florina, Macedonia,GR. 5th Int.Conf.,Thessaloniki,Proc.,1998.

5.12 Application of TG-DTA to the study of Amynteon lignites, Northern Greece. MEDICTA 4th Medit. Conf., Patras, Proc., 1999.

5.13 The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. In Natural Zeolites for the Third Millennium, Napoli, 193-202, 2000.

5.14 Effects of dietary clinoptilolite-rich tuff on the performance of growing-finishing pigs. In Nat. Zeolites-Third Millennium, Napoli, 471-81, 2000.

5.15 Environmental uses of natural zeolites from Evros district, Thrace, Greece. 5th Int. Conf., Thessaloniki, Greece, Proc., 149-55, 2000.

5.16 Environmental uses of lime from Agios Panteleimonas, Florina, Macedonia, Greece. 5th Int. Conf., Thessaloniki, Proc., 192-8, 2000.

5.17 Environmental aspects of trace elements in Ptolemais-Amynteon lignites, Northern Greece. 5th Int. Conf., Thessaloniki, Proc., 533-40, 2000.

5.18 Quality of surface waters in the lignite bearing Drama basin, Northern Greece. 5th Int. Conf., Thessaloniki, Proc., 541-8, 2000.

5.19 The usage of ultrasonic techniques at calcination studies. Aggregate, Helsinki, 2001.

5.20 The distribution of lignite quality in Southern field mine, Ptolemais-Amynteo lignite basin, Greece. Int. Conf., Varna, Proc., 2002.

5.21 Purification of industrial & urban wastewaters, production of zeo-sewage sludge using Hellenic Nat. Zeolite. 2nd Int.Conf.,Skiathos,Proc.,2008.

5.22 Purification of dye-work & urban wastewaters, production of zeo-sewage sludge, using Hellenic Nat. Zeolite. 1st Int. Conf.,Chania, Proc.,2008.

5.23 Safe management of sewage sludge, produced by treatment of municipal sewage with Hellenic Nat. Zeolite. 3rd Int.Conf.,Athens, Proc., 2008.

5.24 Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic Natural Zeolite A Review. 3rd Int. Conf., Athens, Proc., 2008.

5.25 Odorless and cohesive zeo-sewage sludge produced by Hellenic Natural Zeolite treatment. 3rd AMIREG Int. Conf., Athens, Proc., 2009.

5.26 Natural bentonite, Milos Island GR-A low cost adsorbent for removal of Cd from water & wastewaters. 3rd Int. Conf.,Skiathos, Proc.,63-8, 2010.

5.27 Cyanobacteria removal by Hellenic Natural Zeolite. 3rd Int. Conf., Skiathos, Proc., 383-7, 2010.

5.28 Nickel removal from aqueous solutions utilizing Greek natural bentonite and vermiculite. 2nd Int. Symp., Mykonos, Proc., 2010.

5.29 Purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki using Hellenic Nat. Zeolite. 9th Int. Hydrog. Congr., Kalavrita, Proc.,2011.

5.30 Odourless-cohesive zeosewage sludge production and urban wastewater purification by natural zeolite. Int. Conf., Thessaloniki, Proc., 2012.

5.31 Equilibrium-process design for adsorption of heavy metals (Cd2+,Cu2+,Ni2+,Pb2+,Zn2+) onto nat. vermiculite. 4th Int.Conf.,Volos,Proc.,2013.

5.32 Suitability of potable groundwater, Thermi (N.Greece) and definition of main hydrogeochemical signatures. 12th Int.Conf.,Skiathos,Proc.,2014.

5.33 The use of Hellenic Nat. Zeolite (HENAZE) in the purification of Thessaloniki ind-wastewaters. 10th Int.Hydrog.Congr.,Thessaloniki, Proc., 2014.

5.34 Geological sources of As in the Environment of Greece-A review. In Threats to the Quality of Groundwater Resources, Hdb Env Chem, 2016.

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΤΟΜΩΝ

6.01 Δέσμευση Καισίου από ζεολιθοφόρο πέτρωμα της περιοχής Μεταξάδων (Ν. Έβρου, Θράκη). 15ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ.,Α, 218-21, 1994.

6.02 Χαρακτηρισμός ζεολίθου τύπου HEU με XRD, 29Si & 27Al MAS NMR, FT-IR και XPS-ESCA. 15ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., Β, 485-88, 1994.

6.03 Ορυκτολογία-κύρια στοιχεία-ιχνοστοιχεία ιπτάμενων τεφρών Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. Διημ. Κοζάνη, Πρακτ., 1997.

6.04 Οι Ελληνικοί ζεόλιθοι ως μέσο απομάκρυνσης από το νερό ιχνοστοιχείων και ρύθμισης του pH. 4ο Συν., Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 1997.

6.05 Γεωφυσικές-ορυκτολογικές-γεωχημικές μελέτες πριν την εξόρυξη των ανθρακικών πετρωμάτων της Θάσου. 1ο Συν.Θάσου, Πρακτ.,1998.

6.06 Αλληλεπίδραση βαρέων μετάλλων με μαργαϊκό ασβεστόλιθο Λιγνιτικού Κέντρ. Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. 1οΣυν.Κοζάνη,Πρακτ.,96-110,2000.

6.07 Γεωχημική μελέτη του λιγνιτικού κοιτάσματος Αμυνταίου. 1ο Συν. Κοζάνη, Πρακτ., 124-36, 2000.

6.08 Υψηλού-Ca άσβεστος-υδράσβεστος, ασβεστολίθου Αγ. Παντελεήμονα Φλώρινας για κατεργασία νερού. 1ο Συν.Κοζάνη,Πρακτ.,177-83,2000.

6.09 Μελέτη του κρυσταλλικού ασβεστολίθου Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας. 1ο Συν. Κοζάνη, Πρακτ., 184-95, 2000.

6.10 Οικονομική-περιβαλλοντική σημασία συνεξόρυξης ενδιάμεσων στείρων υλικών, λιγνιτωρυχείου ΛΚΠ-Α. 1ο Συν.Κοζάνη,Πρακτ.,212-22,2000.

6.11 Σύνθεση ζεολίθου από ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με επίδραση διαλυμάτων ΝαΟΗ. 1ο Συν. Κοζάνη, Πρακτ., 308-18, 2000.

6.12 Συγκεντρώσεις-ορυκτολογία-μορφολογία αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην πόλη της Κοζάνης. 1ο Συν. Κοζάνη, Πρακτ., 452-62, 2000.

6.13 Chromites in the southern sector of Xerolivado chrome mine of Vourinos, Macedonia, Greece. 1st Congr. Kozani, Proc., 485-97, 2000.

6.14 Περιβαλλοντική και οικονομική σημασία της μεθόδου VLF στην εκμετάλλευση μαρμάρου Καστανιάς. 1ο Συν. Κοζάνη, Πρακτ., 498-505, 2000.

6.15 Δυνατότητα χρήσης Ελληνικών φυσικών ζεολίθων στην ανάπλαση λιγνιτωρυχείων του ΛΚΠ-Α. 1ο Συν. Κοζάνη, Πρακτ., 506-15, 2000.

6.16 Ο ρόλος της μεθόδου VLF, ορυκτολογικής-χημικής σύστασης στην αξιοποίηση Ελληνικών μαρμάρων. 2ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 2000.

6.17 Ορυκτοί πόροι και περιβάλλον. Συν. Σίγρι Λέσβου 1999, Πρακτ., 2001.

6.18 Εφαρμογή της Διαφορικής Θερμικής Ανάλυσης στη μελέτη στερεών ενεργειακών πρώτων υλών.. ΘΕΡΜΑ-1ο Συν. Λ. Κερκίνη, Πρακτ.,2002.

6.19 Λιθογενής-ανθρωπογενής προέλευση ιχνοστοιχείων σε επιφ. εδάφη Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας-Κοζάνης. 6ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 2002.

6.20 Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση Ελληνικών φυσικών ζεολίθων. 12ο Σεμ. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 2002.

6.21 Quality, pollution, treatment and management of waters, using analcime-rich zeolitic tuff from Samos, Hellas. 7th Conf. Athens, Proc., 2005.

6.22 Δεσμευτική ικανότητα πλούσιων σε άμορφες φάσεις βιομηχανικών υλικών της Νήσου Μήλου. 2ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 55-63, 2005.

6.23 Μελέτη δεσμευτικής ικανότητας του μπεντονίτη της Μήλου και του αταπουλγίτη Γρεβενών. 2ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 105-12, 2005.

6.24 Καταλληλότητα της ποζολάνης της Νισύρου για χρήση σε παραδοσιακά κονιάματα. 2ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 113-22, 2005.

6.25 Εξυγίανση και προστασία των υδάτων της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 13ο Σεμ. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 2005.

6.26 Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 2006.

6.27 Ζεόλιθοι Δήμου Τριγώνου Ν. Έβρου στη βιομηχανική-αγροτική-κτηνοτροφική-περιβαλλοντική τεχνολογία. Ημερ. Πετρωτά, Πρακτ., 2007.

6.28 Αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές με τη Χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. Συν. Βέροια, Πρακτ., 2007.

6.29 Παραγωγή άοσμης λυματολάσπης, καθαρισμός υγρών αποβλήτων, με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 3ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 2008.

6.30 Αξιολόγηση της Συμπαγοποίησης Κονιαμάτων Τσιμέντου-Άμμου-Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου με Υπερήχους. 1ο Συν. Αθήνα, Πρακτ., 2008.

6.31 Καθαρισμός υγρών αποβλήτων βαφείου-παραγωγή συνεκτικής ζεο-λάσπης με Ελλην. Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Συν. Αθήνα,Πρακτ.,783-88, 2008.

6.32 Καθαρισμός αστικών λυμάτων, παραγωγή άοσμης ζεο-λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Συν. Αθήνα, Πρακτ., 789-98, 2008.

6.33 Διαχείριση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. Συν. Βόλος, Πρακτ., 2009.

6.34 Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης-συνεκτικής λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. ΥΔΡΟΓΑΙΑ, 2009.

6.35 Περιεκτικότητα σε As και άλλα πιθανώς τοξικά ιχνοστοιχεία εδαφών τύπου Fluvisols & Lithosols Ν.Καβάλας. 13ο Συν. Λάρισα, Πρακτ., 2010.

6.36 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδάτων της περιοχής Ασβεστοχωρίου-Χορτιάτη. 4ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 7σ., 2011.

6.37 Απομάκρυνση κυανοβακτηρίων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 4ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 9σ., 2011.

6.38 Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων ζεολιθικών τόφων Γουρουνορέματος Έβρου, περιβαλ. εφαρμογές. 4ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 8σ., 2011.

6.39 Διερεύνηση εξυγίανσης υγρών αποβλήτων επιμεταλλωτηρίου με χρήση φυσικού μπεντονίτη. 4ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 7σ., 2011.

6.40 Copper removal from single and multi-component system by natural bentonite from Milos Island, Greece. 8th Conf. Thessaloniki, Proc., 2011.

6.41 Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Θεσσαλονίκης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 21ο Συν. Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 2011.

6.42 Παραγωγή άοσμης-συνεκτικής ζεο-λυματολάσπης και ζεο-λάσπης με φυσικό ζεόλιθο. 4ο Συν. Αθήνα, Πρακτ., 2012.

6.43 Ανίχνευση και διακύμανση αζωτούχων ενώσεων στα υδρευτικά υδατικά αποθέματα του Δήμου Θέρμης. 5ο Συν.Θεσσαλονίκη,Πρακτ.,2014.

6.44 Μάρμαρα και Ζεόλιθοι, Ποιοτικά χαρακτηριστικά-Αποθέματα και αξία-Εφαρμογές. ΕΣΠΑ, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Δράμα, Πρακτ., 2015.

 

7. ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

7.01 A Mossbauer and X-Ray Investigation of Zn-containing Fayalite and Fe-containing Willemite. VIII Int. Conf. Vienna, Ext. Abs, 1985.

7.02 Chemical investigation of basic meta-igneous rocks in Sykia, South Sithonia, Northern Greece. XIV Congr. CBGA, Sofia, Ext. Abs, 1989.

7.03 Oxygen-isotope evidence for the alteration of the zeolite-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Greece. 4th Int. Idaho, Ext. Abs, 1993.

7.04 Origin of the Eocene zeolite-rich volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Int. Symp. Sofia, Ext. Abs, 1995.

7.05 The chemical behaviour of a natural low-silica zeolitic material in 1M NaCl solutions of different initial pH values. Int.Symp.Sofia, Ext.Abs,1995.

7.06 Surface chemistry of HEU-type zeolite crystals in respect of Cobalt complex-compounds. Int. Symp. Sofia, Ext. Abs, 1995.

7.07 The influence of Greek clinoptilolite-bearing rocks on the egg shell quality, in the early stage of laying. Int. Symp. Sofia, Ext. Abs, 1995.

7.08 The influence of Greek clinoptilolite-bearing rocks on the performance of laying hens, in the early stage of laying. Int.Symp.Sofia,Ext.Abs,1995.

7.09 Η επίδραση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου στις αποδόσεις ορνίθων σε όλη τη διάρκεια ωοτοκίας τους. Συν. Λάρισα 1995, Εκτ. Περιλ.,1996.

7.10 Investigation of natural Prehnite using spectroscopic and nuclear reaction techniques. Goldschmidt Conf. Heidelberg, J.Conf.A., Ext.Abs,1996.

7.11 The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. 5th Int. Conf. Ischia, Naples, Ext. Abs, 1997.

7.12 Some results in swines performance after adding natural Greek zeolite in their diets. 5th Int. Conf. Ischia, Naples, Ext. Abs, 1997.

7.13 Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates-Co(III) on HEU-type zeolite. 6th Int. Conf. Thessaloniki, Ext. Abs, 2002.

7.14 The uptake ability of the Greek natural zeolites. 6th Int. Conf. Thessaloniki, Ext. Abs, 2002.

7.15 GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions. 6th Int. Conf. Thessaloniki, Ext. Abs, 2002.

7.16 Effects of dietary inclusion of natural Greek zeolite on the reproductive characteristics of sows. 6th Int. Conf. Thessaloniki, Ext. Abs, 2002.

7.17 Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 3ο Συμπ. Θεσσαλονίκη, Εκτ. Περιλ.,2007.

7.18 Σύμπλοκες ενώσεις στοιχείων καθηλωμένες σε επιφάνεια-πόρους κρυστάλλων φυσκών ζεόλιθων. 3ο Συμπ. Θεσσαλονίκη, Εκτ. Περιλ.,2007.

7.19 Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο των Πετρωτών Έβρου. 3ο Συμπ.Θεσσαλονίκη,Εκτ.Περιλ.,2007.

7.20 Γεωεπιστήμες και υγεία. Διημερίδα, Κοζάνη, Εκτ. Περιλ., 2008.

7.21 Preparation and characterization of Palladium supported on zeolites. XXV Conf. Thessaloniki, Ext. Abs, 2009.

7.22 Chroococcus (cyanobacteria) removal by hellenic natural zeolite. 8th Int. Conf. Sofia, Ext. Abs, 2010.

7.23 New insights into the mineral chemistry and properties of natural and fully Na+-exchanged HEU-type zeolite. 8th Int. Conf.Sofia, Ext.Abs,2010.

7.24 Βιομηχανικές-γεωργικές-κτηνοτροφικές-υδατικές-περιβαλ. εφαρμογές του ορυκτού πλούτου Ν.Έβρου. Ημερ.Διδυμότειχο, Εκτ.Περιλ.,2012.

7.25 Multivariate statistical and GIS-based approach to identify heavy metal sources in soils of the Drama plain,Greece. Nat.Conf.Sofia,Ext.Abs,2013.

7.26 Investigation of chabazitic materials as sorption sink for Cs-137 in cementitious aqueous solutions. 16th Int. Conf. Barcelona, Ext. Abs, 2017.

7.27 The use of HEU-type zeolitic tuff in the management of agricultural nitrate load-soil-vadose zone leachates. 6th Int. Conf. Naxos, Ext.Abs,2018.

7.28 Cesium sorption from hyper-alkaline aqueous solutions by a greek HEU-type zeolitic material. 10th Int. Conf. Cracow, Ext. Abs, 2018.

7.29 Sb- Bi-bearing metallogeny of the Serbomacedonian-Rhodope Metallogenic Belt (SRMB). 15th Int. Congr. Athens, Ext. Abs, 2019.

7.30 The local distribution of Th in Eudialyte deposits associated with peralkaline igneous rocks (Greenland). 15th Int. Congr. Athens, Ext. Abs, 2019.

7.31 Actinides and Rare Earth Elements (REE) in sedimentary formations of Greece A review. 15th Int. Congr. Athens, Ext. Abs, 2019.

7.32 Cesium uptake ability between HEU-type (clinoptilolite-heulandite) zeolitic tuff and pure heulandite. 15th Int. Congr. Athens, Ext. Abs, 2019.

7.33 Mineralogical comp. of Samos zeolitic rocks, their potential uses as feed additives-nutrition supplements. 15th Int.Congr.Athens,Ext.Abs,2019.

7.34 Removal of Cr(VI) from industrial wastewater using coagulants and clinoptilolite zeolitic tuff. 16th Int. Congr. Patras, Ext. Abs, 2022.

 

8. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

8.01 Re-rich and Re-poor Molybdenite in the Melitena porphyritic intrusion, Rhodope massive (Greece). Fortschritte der Mineralogie, Abs, 1986.

8.02 Experimental work on opaque mineral assemblages in ultramafic rocks. IGCP 197, Athens, Abs, 1986.

8.03 Das Seifengoldvorkommen von Apollonia, Prefektur ThessalonikiGriechenland. Fortschritte der Mineralogie, Abs, 1987.

8.04 Experimental investigation on the Mg-rich side of the Mg2SiO4-Fe2SiO4-Zn2SiO4 system. Sci. Meet. Thessaloniki, Abs, 1987.

8.05 The polymetallic sulphide mineralization of the Kirki area, Alexandroupolis district, Northeastern Greece. 1st Symp. Smolyan, Abs, 1987.

8.06 The new sulphosalts from the Kirki ore field Alexandroupolis district, Northeastern Greece. 1st Symp. Smolyan, Abs, 1987.

8.07 Meta-autunite and autunite occurrence in the Dipotama granite, Drama (Northern Greece). 1st Symp. Smolyan, Abs, 1987.

8.08 High temperature study of the system Fe2SiO4-Mn2SiO4-Mg2SiO4. 4th Congr. Athens, Abs, 1988.

8.09 Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. 4th Congr. Athens, Abs, 1988.

8.10 Ultramafic body in Gorgona area, North of Xanthi (Central Rhodope Massif, Greece). 2nd Symp. Thessaloniki, Abs, 1989.

8.11 Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). 2nd Symp. Thessaloniki, Abs, 1989.

8.12 Ορυκτολογική μελέτη ιπτάμενης τέφρας Βόρειου και Κύριου πεδίου λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαϊδας. 1ο Συν. Πάτρα, Περιλ., 1991.

8.13 Framboidal pyrite in the Fe-Cu-(Zn-Pb-Au) deposits of the Xylagani area, Rhodope County (Thrace). 6th Congr. Athens, Abs, 1992.

8.14 Morphology-mineralogy-chemistry of Ptolemais fly ash in relation to some problems in human health. 29th Int. Congr. Kyoto, Abs, 1992.

8.15 Mineralogical composition of ashing product of the Ptolemais lignite, Greece. 29th Int. Congr. Kyoto, Abs, 1992.

8.16 Ορυκτολογία-χημεία-μορφολογία τέφρας καύσης 1000ο C και ιπτάμενης τέφρας του λιγνίτη Πτολεμαϊδας. Διημερίδα, Κοζάνη, Περιλ., 1992.

8.17 Mercury, Cadmium and Silver ion uptake by clinoptilolite-bearing rocks using radioactive tracer techniques. 5th Conf. Stara Lesna, Abs, 1993.

8.18 Uranium and thorium uptake by natural zeolitic material. 7th Int. Symp. Bournemouth, Abs, 1994.

8.19 Το ζεολιθοφόρο πέτρωμα Μεταξάδων, η δυνατότητά του να δεσμεύει ραδιονουκλίδια και βαρέα μέταλλα. Ημερ. Θεσσαλονίκη, Περιλ., 1995.

8.20 Structural characteristics and surface chemistry of chemically modified natural zeolite crystals. Int. Meet. Lucca, Abs, 1995.

8.21 Environmental aspects of trace elements in Amynteon lignites, Northern Greece. 3rd Euroconf. Chalkidiki, Abs, 1999.

8.22 Zeolite synthesis from Greek sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions. XRD, FT-IR and SEM-EDS. 2nd Int. Conf. Halkidiki, Abs, 2000.

8.23 The estimation of volcanic glass content in natural materials using PXRD and FTIR techniques. 5th Eur. Conf. Vienna, Abs, 2004.

8.24 Quality-treatment-management of drinking, waste, underground and surface waters, using Greek natural zeolite. Int. Conf. Athens, Abs, 2005.

8.25 The uptake ability of volcanic rocks from Milos, Greece. 8th Eur. Mineralogical Union School-Silicate Based Materials, Budapest, Abs, 2006.

8.26 Arsenic baseline concentrations in surface soils of the Kavala area, Northern Greece. 26th Eur. Conf. Athens, Abs, 2008.

8.27 Purification of urban wastewaters-production of zeo-sewage sludge-food quality, using Hellenic Nat. Zeolite. 26th Eur.Conf. Athens, Abs,2008.

8.28 Arsenic concentration values in sea sediments of the Filippos B port, Kavala, Northern Greece. 26th Eur. Conf. Athens, Abs, 2008.

8.29 Εξυγίανση-προστασία λίμνης Καστοριάς, αύξηση παραγωγής αγροτικών προϊόντων με Ελλην. Φυσ. Ζεόλιθο. Ημερ. Καστοριά, Περιλ., 2008.

8.30 Nanoscience-nanotechnology in earth & environmental sciences-new developments in nanogeoscience. 6th Int.Conf. Thessaloniki, Abs,2009.

8.31 Synthesis of magnetite nanoparticles for magnetic hyperthermia measurements and as Pd-103 carriers. 6th Int. Conf. Thessaloniki, Abs, 2009.

8.32 Sorption ability and potential environmental uses of zeolitic rock from Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas. 8th Int. Conf. Sofia, Abs, 2010.

8.33 Lighter with higher porosity mortar using Hellenic Natural Zeolite. 8th Int. Conf. Sofia, Abs, 2010.

8.34 Kinetic-isothermal study of Pb ion adsorption onto natural bentonites with different CEC, Milos Island-GR. XIX Congr. Thessaloniki, Abs, 2010.

8.35 Purification of municipal wastewaters and production of zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. XIX Congr. Thessaloniki,Abs,2010.

8.36 Continuous extra-framework Na+ release from Greek analcime-rich volcaniclastic rocks, NH4+ exchange. XIX Congr. Thessaloniki, Abs, 2010.

8.37 Environmental assessment of potentially toxic trace elements in sediments of Filippos B port, N.Aegean Sea. XIX Congr.Thessaloniki,Abs,2010.

8.38 Φυσικοί ζεόλιθοι – εφαρμογή στις καλλιέργειες. Ημερίδα, Αιανή Κοζάνης, Περιλ., 2011.

8.39 Sorption of zinc and silver by nanozeolitic tuff. 9th Int. Conf. Thessaloniki, Abs, 2012.

8.40 Enrichment of Pb, Se, As, U and Cs in commercial cosmetic clays. Goldschmidt Conf., Florence, Abs, 2013.

8.41 New insights-mineral chemistry-Au bearing pyrite-As pyrite-arsenopyrite concentrate, Olympias deposit. Goldschmidt Conf.Prague,Abs,2015.

8.42 Προέλευση του εξασθενούς χρωμίου στη λεκάνη Σαριγκιόλ, Κοζάνη. 22ο Πανελ. Συν. Θεσσαλονίκη, Περιλ., 2016.

8.43 Mineral chemistry of sulphide minerals in concentrates of the Kassandra mines (Chalkidiki, Greece). XXI Int. Congr. Salzburg, Abs, 2018.

8.44 Eπίδραση φυσικών ζεολίθων στην επιβίωση προνυμφών και ενηλίκων του βρούχου των φασολιών. 18ο Συν. Κομοτηνή, Περιλ., 2019.

8.45 Χαρακτηριστικά μοναδιαίας κυψελίδας τύπου-HEU ζεολίθων, επεξεργασία τους με υπέρ-αλκαλικά διαλύματα. 1ο Συν. Κοζάνη, Περιλ., 2021.

8.46 Εκπλυσιμότητα κύριων στοιχείων-ιχνοστοιχείων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας-μάργας Δυτ. Μακεδονίας. 1ο Συν. Κοζάνη, Περιλ., 2021.

8.47 Αξιολόγηση δράσης φυσικού ζεολίθου στην επιβίωση ενηλίκων & προνυμφών του βρούχου των φασολιών. 19ο Συν. Αγρίνιο,Περιλ.,2022.

8.48 Αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς με τη Χρήση Ειδικής Ποιότητας Φυσικού Ζεολίθου. 9ο Συν. Agrotica, Θεσσαλονίκη, Περιλ., 2022.

 

 

Anestis A. Filippidis